Datum - 26. Oktobar 2020.

Uslovi korišćenja

1. Korišćenje kolačića (cookies)

 • 1.1  Obavezni kolačići čine našu veb stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom.

 • 1.2 Wood & Family koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcionisanje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.

 • 1.3 Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji nam omogućuju veb analitiku, tj. analizu upotrebe naših stranica i merenje posećenosti, koju Wood & Family sprovodi kako bi poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.

2. Obrada podataka
 • 2.1 Wood & Family je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica te ih obrađuje u skladu s primenjivim propisima, direktivama i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) kao i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (General Data Protection Regulation).
 • 2.2 Lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice ili zastupnik pravnog lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju.
 • 2.3 Obavezujemo se da ćemo obezbediti zakonit, pošten i transparentan način obrade podataka o ličnosti primenom sledećih mera:

  a) jasan i pregledan način prosleđivanja informacija licu na koje se podaci odnose o nameni, načinu i vrsti obrade podataka o ličnosti primenom već u fazi prikupljanja podataka o ličnosti;

  b) obrada je potrebna u cilju realizacije zaključenja dogovora ili ugovora koji se zaključuje sa licem na koje se podaci odnose (npr. Kupci i klijenti, zaposleni, potencijalni klijenti) ili se zasniva na prethodnom pristanku lica na koje se podaci odnose;

  c) obrada je potrebna radi ispunjenja zakonske obaveze koja važi za Wood & Family kao rukovaoca podacima o ličnosti (npr. prosleđivanje podataka o ličnosti zaposlenih spoljnim institucijama po osnovu zaključenih ugovora o radu);

 • 2.4 Minimalan obim podataka koji je prikupljaju - Pribavljanje podataka o ličnosti o licu na koje se podaci odnose obezbeđuju se samo podaci o ličnosti koji su potrebni za ispunjenje svrhe za koju se podaci obrađuju. Dodatni podaci o ličnosti pribavljaju se uz pristanak lica na koje se podaci odnose, a radi ispunjenja određene svrhe.
 • 2.5 Ograničenje čuvanja podataka - Svi podaci se čuvaju u okviru zakonski određenih rokova čuvanja i u okviru rokova neophodnih za postizanje svrhe obrade istih.

  U slučaju obrade podataka o ličnosti posle isteka roka čuvanja u svrhe npr. izrade statističkih analiza, svi podaci će biti anonimni na način na koji nije moguće identifikovati fizičko lice na kojeg se podaci o ličnosti odnose.

3. Koji se podaci prikupljaju

 • 3.1 Podaci o ličnosti lica na koje se podaci odnose, koji se prikupljaju, a predmet su zaštite podataka, su podaci o:

  a) identitetu lica – ime i prezime, naziv firme;

  b) adresi lica – IP adresa opreme lica na koje se podaci odnose;

  c) dostupnosti lica – kontakt telefon (fiksni i/ili mobilni telefon), elektronska pošta;

  d) poslovni podaci pravnog lica – u slučajevima kada fizičko lice zastupa pravno lice

Skockajte Vaš dom jednim klikom

© Copyright 2021 Wood & Family. All rights reserved.